•  
     
  •  
     
  •  
     
WEBSITE LINKS

Phòng nghiên cứu về Quyền con người

16/11/2017
Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền con người; cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng hệ thống quan điểm về quyền con người ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; tham gia đào tạo sau đại học về quyền con người; tư vấn pháp luật và cung cấp thông tin pháp luật về quyền con người cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Chức năng 
Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền con người; cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng hệ thống quan điểm về quyền con người ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; tham gia đào tạo sau đại học về quyền con người; tư vấn pháp luật và cung cấp thông tin pháp luật về quyền con người cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nhiệm vụ
- Nghiên cứu lý luận cơ bản về pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia về quyền con người như: Lịch sử phát triển, các học thuyết về quyền con người trên thế giới; Pháp luật quốc tế về quyền con người: Các tuyên ngôn, tuyên bố, các công ước quốc tế về quyền con người; Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người; Quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về quyền con người; Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến lĩnh vực quyền con người; Các cơ chế pháp lý quốc tế, khu vực và quốc gia về bảo đảm và bảo vệ quyền con người; Kinh nghiệm nước ngoài trong việc thực hiện và bảo vệ quyền con người.

- Thực hiện đào tạo đại học và sau đại học về  bộ môn quyền con người.

- Tham mưu cho lãnh đạo Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Khoa học xã hội Việt Nam về chương trình, nội dung, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về quyền con người.

- Tham gia phản biện; góp ý xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam ban hành liên quan đến lĩnh vực quyền con người.

 

Thành viên của phòng:

- TS. Nguyễn Linh Giang: Trưởng phòng

- ThS. Bùi Thị Hường

- CN. Trần Thị Loan